Bestuur

Voorzitter

Fried Elstgeest

Bestuurslid

Willy Cuvelier

Secretaris

Jan Oerlemans

Bestuurslid

Arie Bosman

Penningmeester

Jan Uitdenboogaard

BELEID  SOCIAAL NOODFONDS KAAG EN BRAASSEM 

Doelstelling Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem:

Het Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem (hierna te noemen: het fonds)  biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door (familie)omstandigheden in geldnood verkeren.

 • Voor iedereen die als inwoner is ingeschreven in de gemeente Kaag en Braassem
 • In acute situaties waar (nog) geen andere voorzieningen voor zijn of tijdelijk niet beschikbaar zijn
 • Het fonds werkt snel en zorgvuldig, aanvragen worden binnen één à twee dagen behandeld
 • Het fonds stemt af en werkt samen met hulpverlenende instanties met behoud van de eigen onafhankelijke positie
 • Het fonds stemt de werkwijze af op de lokale context
 • Hulp wordt door het fonds in principe geboden aanvullend op het overheidsbeleid en binnen de wettelijke kaders
 • Het voorkomen van willekeur in de hulpverlening en het verdelen van lasten over de deelnemende fondsen
 • Het verkrijgen van financiële middelen in de vorm van giften, legaten en erfstellingen

Rechtspersoon

Er is gekozen voor een stichting

Werkwijze noodfonds

 • Hoe vindt de intake plaats? Deze geschiedt door gebruikmaking van de uitvoeringsinstantie de Driemaster binnen door het fonds daarvoor gestelde regels Professionele hulpverleners kunnen doorverwijzen naar genoemde uitvoeringsinstantie

 

 • In welke vorm biedt het fonds hulp?
  • Er wordt hulp geboden in de vorm van een gift, (renteloze) lening, goederen
  • Voor een lening wordt een overeenkomst gesloten waarin afspraken worden vastgelegd omtrent de terugbetaling
  • Betalingen worden bij voorkeur gedaan rechtstreeks aan de crediteur
  • Door de cliënt wordt een toestemmingsverklaring/machtiging getekend
  • De praktijkuitvoering vindt plaats door uitvoeringsinstantie de Driemaster, waarbij sprake is van periodieke monitoring door het bestuur

NB waar de hulp duurzame goederen betreft worden die zo mogelijk in bruikleen gegeven.

 

 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

In statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de stichting beschreven

Het Huishoudelijk Reglement bevat regels en richtlijnen aanvullend op de statuten en er is de werkwijze van het fonds nader in vastgelegd

 • Hoe worden besluiten genomen?

Hiervoor wordt verwezen naar de statuten en het Huishoudelijk Reglement, waarin een en ander is vastgelegd en uitgewerkt

 • Hoe vindt verantwoording plaats?

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemende fondsen via de jaarrekening en begroting.

Afspraken over inkomsten

Er is een startkapitaal gevormd van ruim €10.000 door storting van 1000 euro per deelnemende instelling (mede afhankelijk van de omvang van de instelling). Bij benodigde  aanvullingen zal door het bestuur schriftelijk een beroep worden gedaan op de deelnemende instellingen en via donaties.

ANBI  

Het Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem wordt bij de Belastingdienst geregistreerd om de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te verkrijgen. Door deze status geniet dan het Noodfonds enkele fiscale voordelen. De stichting is dan volledig vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen.

De Stichting staat geregistreerd bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer  8574.58.590

Donaties kunnen als aftrekbare gift worden opgevoerd bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

 

Structuur

Er is gekozen voor de stichtingsvorm met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement Om de privacy van hulpvrager te waarborgen heeft het Noodfonds KB ook een Privacy Verklaring

 

Deelnemers

Zie art 1 van het huishoudelijk reglement

Hulp aanvraag

Een hulpvraag kan worden gedaan door hen die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook feitelijk woonachtig zijn en door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.

Uitvoering

 

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster. 

Jaarverslag 2022

Financieel resultaten 2022

 

ANBI

Stichting Noodfonds Kaag en Braassem is een ANBI instelling onder RSIN of fiscaal nummer 857458590.

ANBI Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem